raam04.jpg

ANBI (2017)

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving voor de Stichting de Zwaan

Naam
Stichting de Zwaan

Fiscaalnummer
0047.70.845.L.01

Postadres
Groenelaan 17, 1851 NR Heiloo

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk aan belangstellenden informatie, gesprek, hulp en bezinningsmogelijkheden op het gebied van geloof, levensbeschouwing en zingeving aan te bieden vanuit de bijbelse geloofstraditie. De Stichting biedt haar activiteiten aan in samenwerking met de Coördinatiegroep Laatdiensten, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA) en de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK).
De Stichting wil een kerkelijk informatiecentrum zijn en van daaruit een herkenbare presentatie van de kerken in de stad Alkmaar bevorderen op het gebied van diaconaat, pastoraat, bezinning en liturgie.
Tot het doel behoort voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • het tot stand brengen van een aandachtscentrum ten behoeve van de diaconale en pastorale activiteiten
  • het organiseren van bezinnende activiteiten,
  • het bekendheid geven aan daarvoor in aanmerking komende activiteiten van de ISBA, de Coördinatiegroep Laatdiensten en ander missionair diaconale activiteiten van de bij de ARK aangesloten geloofsgemeenschappen,
  • vrijwilligers werven en toe rusten voor het (mede) uitvoeren van het werk, desgewenst één of meerdere beroepskrachten aan te stellen die coördinerend, begeleidend, toerustend, representerend en waar nodig uitvoerend werkzaam zijn.

Van diverse kerkelijk en niet kerkelijke instanties, donateurs en deelnemers aan ons programma ontvangt de Zwaan financiële middelen. Daaruit betalen wij de cursusleiders, diverse organisatie voor het gebruik van hun ruimte, onze medewerkers, de belastingdienst, het pensioenfonds e.d.
De ontvangsten en uitgiften lopen allemaal via een rekening op naam van Stichting de Zwaan bij de ING.

De bestuurssamenstelling

voorzitter: de heer S. Rozendal
secretaris: de heer T. van Diepen
penningmeester: de heer B. van Dam
lid: de heer B. van Schie

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning, alleen de gemaakte kosten voor Stichting de Zwaan worden vergoed.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het inloophuis aan de Oudegracht 185 te Alkmaar heeft in 2016 in totaal 2109 gasten ontvangen. Zij kwamen voor een kopje koffie/thee, wat gezelligheid, een praatje en een luisterend oor. In dit aantal bezoekers zit ook een 253 gasten die specifiek kwamen voor broodgeld van het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar. Ook zijn er dit jaar 35 gesprekken geweest onder de naam Chaja over levensvragen en belangrijke thema’s.
De coördinator Inloophuis heeft naast haar werkzaamheden in het Inloophuis gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk rondom de Zwaan en daarnaast was de Zwaan zeer betrokken bij de reis met een bus op 9 november waarbij dak- en thuislozen, waaronder twee gasten van de Zwaan, vertrokken naar Rome dit op uitnodiging van Paus Franciscus.
In 2016 zijn er in totaal 7 cursussen/lezingen georganiseerd waaraan 144 mensen hebben deelgenomen. Dit betrof: Zenmeditatie, Van harte vastende, Zen zien tekenen, Alleen zijn als ontdekkingsreis, Evangelie Maria Magdalena, Mij een zorg?! En Compassielezing.
De coördinator Programma heeft samen met de programmacommissie voorgaande cursussen voorbereid. Zij heeft contacten met docenten en sprekers, cursisten, zaalverhuurders, partnerorganisaties (kerkelijke en andere). Ook in 2016 is een flyer gemaakt waarin het cursusaanbod 2016 – 2017 is opgenomen. Ook heeft zij de webmaster voorzien van informatie voor het vullen van onze website. Daarnaast is door haar ook een programma- en cursistenadministratie bijgehouden.

Staat van baten en lasten 2015

Ontvangsten Uitgaven 
Ontvangsten van instellingen € 26.265,00   Personeelskosten € 20.838,00
Ontvangen rente € 79,00   Algemene kosten € 7.943,00
Giften vrienden van de Zwaan € 1.575,00   Activiteiten € 9.294,00
Inkomsten cursussen € 2.237,00     
Afname algemene reserve € 7.919,00    
Totaal € 38.075,00   € 38.075,00

Toelichting
Het nadelige saldo is afgehaald van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld als buffer om in ieder geval het salaris aan onze twee werknemers, de belastingdienst, pensioenpremie en verzekeringen te kunnen betalen. Kantoor Kerkelijke Administraties in Amersfoort verzorgt de controle van de jaarrekening.