header v2

raam02.jpg

ANBI (2019)

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving voor de Stichting de Zwaan.

Naam
Stichting de Zwaan

Fiscaalnummer
0047.70.845.L.01

Postadres
Rozenstraat 15, 1815 XW Alkmaar.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk aan belangstellenden een warm welkom, een goed gesprek, hulp en aandacht en oriëntatie aan te bieden op het gebied van levensbeschouwing en zingeving. De Zwaan wil een veilig huis zijn, waar iedereen zich geborgen mag weten. Zij beschouwt dit als een vorm van diaconale en spirituele begeleiding vanuit een christelijke oriëntatie en inspiratie.
Bestuur en medewerkers voelen zich één en verbonden met de aarde en allen die haar bewonen en zijn daarmee verantwoordelijk door “van binnenuit” zorg te dragen voor “ons gemeenschappelijk huis en onze medebewoners”, met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zij beoogt een categoriale wijze van dienen en delen, van leren en vieren. Zij levert vanuit haar christelijke inspiratie een duidelijke maatschappelijke en sociale bijdrage aan bezoekers en deelnemers aan De Zwaan. Zo wil zij verbindend present zijn in het centrum van Alkmaar en voor de wijde omgeving.
De Stichting biedt haar activiteiten aan in samenwerking met de Coördinatiegroep Laatdiensten, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA) en de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK).
Van diverse kerkelijke en niet kerkelijke instanties, donateurs en deelnemers aan ons programma ontvangt de Zwaan financiële middelen. Daaruit betalen wij de cursusleiders, diverse organisaties voor het gebruik van hun ruimte, onze medewerkers, de belastingdienst, het pensioenfonds e.d. De ontvangsten en uitgiften lopen allemaal via een rekening op naam van Stichting de Zwaan bij de ING.

De bestuurssamenstelling

voorzitter: de heer S. Rozendal
secretaris: mevrouw C.M. van Bellen-Robbemond
penningmeester: de heer B. van Dam
lid: de heer B. van Schie

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning, alleen de gemaakte kosten voor Stichting de Zwaan worden vergoed.

Hoofdlijnen van het actuele meerjarenplan
Een actueel meerjarenplan is op de website geplaatst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Ieder jaar wordt het jaarverslag op de website geplaatst.

Staat van baten en lasten 2018

Ontvangsten Uitgaven 
Ontvangsten van instellingen € 24.836   Personeelskosten € 24.230
Bijdrage fondsen € 18.225   Fondsenwerving € 1.453
Giften vrienden van de Zwaan € 350   Activiteiten € 9.828
Inkomsten cursussen € 2.909   Algemene kosten € 3.313
Rente € 10   Resultaat € 7.506
 
 
Totaal €46.330   €46.330

Toelichting
Het voordelige saldo is dankzij fondsbijdragen van NN te Limmen (cursusprogramma) en van het Kansfonds/Franciscus (inloophuis), die een begroot negatief resultaat (- € 9.225) teniet hebben gedaan.
De bijdrage van met name Kansfonds/Franciscus betrof 2018 en 2019.

De reserve is bedoeld als buffer om in ieder geval het salaris aan onze twee werknemers, de belastingdienst, pensioenpremie en verzekeringen te kunnen betalen.

Indien u een volledig jaarrekening wenst te ontvangen, dan graag een aanvraag aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Documenten
Meer informatie is beschikbaar in pdf-documenten.