header v2

raam01.jpg

Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Lees hier onze oude nieuwsbrieven.


Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.


anbi logo 1


Het werk van De Zwaan wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kansfonds groen


privacy 895556

ANBI (2021)

Hieronder volgt opgave van de verplichte gegevens in het kader van de ANBI-wetgeving voor de Stichting de Zwaan.

Naam
Stichting de Zwaan

Fiscaalnummer
0047.70.845.L.01

Postadres
Ilpenwaard 46, 1824 GC Alkmaar.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk aan belangstellenden een warm welkom, een goed gesprek, hulp en aandacht en oriëntatie aan te bieden op het gebied van levensbeschouwing en zingeving. De Zwaan wil een veilig huis zijn, waar iedereen zich geborgen mag weten. Zij beschouwt dit als een vorm van diaconale en spirituele begeleiding vanuit een christelijke oriëntatie en inspiratie.
Bestuur en medewerkers voelen zich één en verbonden met de aarde en allen die haar bewonen en zijn daarmee verantwoordelijk door “van binnenuit” zorg te dragen voor “ons gemeenschappelijk huis en onze medebewoners”, met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zij beoogt een categoriale wijze van dienen en delen, van leren en vieren. Zij levert vanuit haar christelijke inspiratie een duidelijke maatschappelijke en sociale bijdrage aan bezoekers en deelnemers aan De Zwaan. Zo wil zij verbindend present zijn in het centrum van Alkmaar en voor de wijde omgeving.
De Stichting biedt haar activiteiten aan in samenwerking met de Coördinatiegroep Laatdiensten, het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA) en de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK).
Van diverse kerkelijke en niet kerkelijke instanties, donateurs en deelnemers aan ons programma ontvangt de Zwaan financiële middelen. Daaruit betalen wij de cursusleiders, diverse organisaties voor het gebruik van hun ruimte, onze medewerkers, de belastingdienst, het pensioenfonds e.d. De ontvangsten en uitgiften lopen allemaal via een rekening op naam van Stichting de Zwaan bij de ING.

De bestuurssamenstelling

voorzitter: de heer S. Rozendal
secretaris: vacant
penningmeester: de heer B. van Dam
lid: mw. A. Jansen
lid: de heer B. van Schie ♰

Het beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning, alleen de gemaakte kosten voor Stichting de Zwaan worden vergoed.

Hoofdlijnen van het actuele meerjarenplan
Een actueel meerjarenplan is op de website geplaatst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Ieder jaar wordt het jaarverslag op de website geplaatst.

Staat van baten en lasten 2020

Ontvangsten    Uitgaven  
Ontvangsten van instellingen  € 6.332     Personeelskosten  € € 23.774
Bijdrage fondsen 24.750        
Giften 390     Activiteiten € 5.684
Overige baten 6.344     Algemene kosten € 3.721
Steunpunt Verlies en Rouw 3.385     Steunpunt Verlies en Rouw  € 1.912
Alkmaar Taal Thuis 3.007     Alkmaar Taal Thuis € 958
Rente 0     Bestemmingsreserve € 3.522
          resultaat 5 € 4.637
   
     
Totaal 44.208     5 €44.208

Toelichting

De reserve is bedoeld als buffer om in ieder geval het salaris aan onze twee werknemers, de belastingdienst, pensioenpremie en verzekeringen te kunnen betalen.

Indien u een volledig jaarrekening wenst te ontvangen, dan graag een aanvraag aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Documenten
Meer informatie, o.a. het jaarverslag, is beschikbaar in pdf-documenten.